title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 27/04/2563 528/-/63/148 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
47 จ้างทำแผ่นพับสีและจ้างถ่ายเอกสารสี จำนวน ๒ รายการ 24/04/2563 528/-/63/145 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
48 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงงาว แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๑ ที่ กม.๘๐๓+๙๖๐ ซ้ายทาง (หมวดทางหลวงงาว) ปริมาณงาน ๑ หลัง 13/05/2563 eb.ลป.2/38/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
49 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงวังเหนือ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ที่ กม.๑๐๐+๕๐๐ LT. (หมวดทางหลวงวังเหนือ) ปริมาณงาน ๑ หลัง 13/05/2563 eb.ลป.2/37/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
50 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงบ้านเสด็จ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๑ ที่ กม.๗๒๐+๔๑๔ LT. (หมวดทางหลวงบ้านเสด็จ) ปริมาณงาน ๑ หลัง 12/05/2563 eb.ลป.2/36/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 22/04/2563 528/60/63/140 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 21/04/2563 528/45/63/139 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
53 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 20/04/2563 528/งท/30/63/89 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
54 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 20/04/2563 528/งท/30/63/89 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
55 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17/04/2563 528/50/63/137 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
56 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑ รายการ 17/04/2563 528/40/63/136 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
57 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๒๐+๒๐๐-กม.๕๕+๙๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๑๗.๒๕ ตร.ม.) 01/05/2563 eb.ลป.2/34/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
58 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ๒๕๖๓งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน๓๑๕๐๐งานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๒๓+๕๓๒-กม.๓๐+๐๐๐(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๘๒๔ ม.) 07/05/2563 eb.ลป.2/35/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 16/04/2563 528/60/63/135 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/04/2563 528/60/63/132 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 520 รายการ