title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ 11/06/2563 528/-/63/192 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 12/06/2563 528/60/63/194 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
18 ซื้อวัสดุการเกษตร 11/06/2563 528/70/63/193 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/06/2563 528/60/63/190 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
20 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีตโดยวิธี (SUB SEALING) จำนวน ๑ รายการ 05/06/2563 528/-/63/189 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/06/2563 528/60/63/188 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
22 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/06/2563 528/35/63/168 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
23 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 01/06/2563 528/งท/30/63/105 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/05/2563 528/60/63/175 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 26/05/2563 528/60/63/174 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
26 ซื้อวัสดุนำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 25/05/2563 528/35/63/173 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 22/05/2563 528/60/63/171 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
28 จ้างเหมาผลิตฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก จำนวน ๑ รายการ 22/05/2563 528/-/63/170 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/05/2563 528/60/63/169 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/05/2563 528/60/63/168 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 520 รายการ