title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐-กม.๓๙+๙๓๐ ปริมาณงาน ๒๖,๙๕๖ ตร.ม. 09/11/2563 ลป.2/28/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
92 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๔๒+๑๘๒-กม.๔๓+๗๖๗ ปริมาณงาน ๑๔,๒๖๕ ตร.ม. 09/11/2563 ลป.2/32/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
93 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๔๐+๖๕๕-กม.๗๔๓+๐๐๐ NB. ปริมาณงาน ๒๗,๐๕๐ ตร.ม. 09/11/2563 ลป.2/27/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
94 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ระหว่าง กม.๕+๙๘๐-กม.๑๐+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒๐,๘๘๐ ตร.ม. 09/11/2563 ลป.2/21/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
95 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ระหว่าง กม.๐+๙๐๐-กม.๒+๒๐๐ ปริมาณงาน ๒๗,๓๙๙ ตร.ม. 09/11/2563 ลป.2/20/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
96 จ้างก่อสร้างตามแผนงานฯ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ตอน๔ ระหว่าง กม.๗๙๔+๖๐๐-กม.๘๐๑+๑๙๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง (๑๔๐ ต้น) 09/11/2563 ลป.2/18/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
97 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๕๓+๖๐๐-กม.๕๕+๙๕๐ (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน ๒๖,๓๗๖ ตร.ม. 09/11/2563 ลป.2/22/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
98 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๔ ตอน แก่งเสือเต้น-ดอนไชย ระหว่าง กม.๓๙+๕๐๐-กม.๔๔+๓๑๑ ปริมาณงาน ๔๔,๙๘๘ ตร.ม. 09/11/2563 ลป.2/31/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
99 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๘๑๒+๓๔๗-กม.๘๑๔+๗๗๗ SB. ปริมาณงาน ๒,๖๓๐ ตร.ม. 09/11/2563 ลป.2/35/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
100 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๔รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ๓-๖)ม.วังเหนือแขวงฯลำปางที่๒จ.ลำปาง๑แห่งทล.๑๐๓๕ที่กม.๑๐๐+๕๐๐ซ้ายทาง(ม.วังเหนือ)ปริมาณงาน๑แห่ง 05/11/2563 ลป.2/2/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
101 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี๒๕๖๔รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒)แขวงฯลำปางที่๒จ.ลำปาง๑แห่งทล.๑๐๓๙ที่กม.๓+๕๗๐ซ้ายทาง(แขวงฯลำปางที่๒)ปริมาณงาน๑แห่ง 05/11/2563 ลป.2/3/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
102 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๔รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ๓-๖)ม.บ้านเสด็จแขวงฯลำปางที่๒จ.ลำปาง๑แห่งทล.๑ที่กม.๗๒๐+๔๑๔ซ้ายทางปริมาณงาน๑แห่ง 05/11/2563 ลป.2/4/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
103 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๔ รหัสงาน๒๐๕๒๐ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวงหมวดทางหลวงแจ้ห่มแขวงทางหลวงลำปางที่๒จ.ลำปางทล.๑๐๓๕ที่กม.๕๒+๕๐๐LT.(หมวดทางหลวงแจ้ห่ม) ปริมาณงาน๑แห่ง 04/11/2563 ลป.2/1/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
104 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปีงบประมาณ๒๕๖๔งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงรหัสงาน๓๒๐๐๐งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทล.๑ตอนสามัคคี-บ้านหวดตอน๒ระหว่างกม.๗๕๘+๘๐๐-กม.๗๕๙+๕๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๑,๐๘๐ม.) 04/11/2563 ลป.2/10/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
105 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๔รหัสงาน๒๐๕๒๐ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแจ้ห่ม แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ จ.ลำปาง ๑ แห่ง ทล. ๑๐๓๕ทีกม.๕๒+๕๐๐LT.ปริมาณงาน๑แห่ง 19/10/2563 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 153 รายการ