title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง - ข่วงกอม ระหว่าง กม. ๔๔+๐๑๗ - กม. ๔๔+๕๑๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/12/2564 eb.ลป.2/4/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
62 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๕๔+๕๓๘-กม.๕๔+๖๑๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/12/2564 ลป.2/23/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
63 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทล.๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๙๑+๐๗๐.๐๐ (SB) และ กม.๗๙๔+๙๗๕.๐๐(NB)ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/12/2564 ลป.2/18/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
64 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ระหว่าง กม.๔+๘๐๐-กม.๕+๙๘๐ 28/12/2564 ลป.2/22/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
65 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินรหัสงาน๑๒๑๐๐กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนบ้านหวด-แม่กา ระหว่างกม.๗๘๗+๒๕๙-กม.๗๘๘+๑๓๐ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/12/2564 ลป.2/21/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
66 งานจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๒๐๐๐ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๓๐+๕๐๐-กม.๗๖๕+๗๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/03/2564 ลป.2/40/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
67 งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านท่องเที่ยว ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในสายทาง ดังนี้.- ๑. ทางหลวงหมายเลข ๑, ๒. ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕, ๓. ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗, ๔. ทางหลวงหมายเลข ๑๒๘๗, ๕. ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ปริมาณงาน ๑๘ แห่ง 11/02/2564 ลป.2/38/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
68 งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมเพิ่มความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้-บ้านเอื้อม ระหว่าง กม.๑+๕๗๕-กม.๑๒+๖๑๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๓๔ ต้น) 05/02/2564 ลป.2/36/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
69 งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม. ๕๖+๕๑๐-กม.๖๑+๖๒๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔๗ ต้น) 05/02/2564 ลป.2/37/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
70 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑ตอนสามัคคี-บ้านหวดตอน๔ระหว่าง กม.๗๒๒+๐๐๐-กม.๗๒๓+๑๕๕(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๖๖ต้น) 12/11/2563 ลป.2/12/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
71 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๐๓๕ตอนวังหม้อพัฒนา-สำเภาทองตอน๒กม.๑๕+๒๖๙-กม.๑๙+๒๒๐(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๐ต้น) 12/11/2563 ลป.2/13/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
72 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯ ปี ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัส ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๑๐๓+๐๗๕-กม.๑๐๕+๑๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/11/2563 ลป.2/25/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
73 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปีงบประมาณ๒๕๖๔งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัส ๓๒๐๐๐ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทล.๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน๑ ระหว่าง กม.๗๓๓+๕๐๐-กม.๗๓๔+๕๐๐ SB. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/11/2563 ลป.2/24/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
74 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครืองหมายจราจรบนผิวทาง ทล.๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๑ กม.๗๑๐+๓๙๓-กม.๗๑๙+๒๓๐ NB.,SB (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๗,๕๑๘ ตร.ม. 12/11/2563 ลป.2/14/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
75 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ตอน ๒ กม.๗๗๘+๑๑๖-กม.๗๘๖+๕๔๐ NB.,SB. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๗,๕๑๘ ตร.ม. 12/11/2563 ลป.2/16/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 153 รายการ