title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๒๙+๘๙๗-กม.๗๓๓+๒๗๕ (NB) ปริมาณงาน ๓๗,๓๙๔ ตร.ม. 18/10/2565 ลป.2/10/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
47 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๔๕+๗๖๙-กม.๗๔๘+๑๒๕ (NB) ปริมาณงาน๑แห่ง(๒๔,๘๕๕ตร.ม.) 18/10/2565 ลป.2/16/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
48 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเดื่อ-หัวทุ่ง ระหว่าง กม.๐+๓๐๑-กม.๒+๙๖๕ ปริมาณงาน ๓๑,๙๖๘ ตร.ม. 17/10/2565 eb.ลป.2/7/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
49 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้-บ้านเอื้อม ระหว่าง กม.๗+๖๙๕- กม.๑๑+๔๖๕ ปริมาณงาน ๓๓,๙๓๐ ตร.ม. 17/10/2565 eb.ลป.2/6/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
50 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๘๖+๕๕๓-กม.๗๘๙+๘๗๘ (NB) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง (๒๕,๗๔๙ตร.ม.) 17/10/2565 ลป.2/12/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
51 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก - แม่เฮียว ระหว่าง กม.๔๘+๖๐๖-กม.๕๐+๗๓๐ ปริมาณงาน ๓๑,๘๙๓ ตร.ม. 12/10/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
52 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๘๐๔+๒๐๐-กม.๘๐๗+๕๐๐ (NB) ปริมาณงาน ๓๔,๑๖๗ ตร.ม. 12/10/2565 eb.ลป.2/3/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
53 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก - แม่เฮียว ระหว่าง กม.๔๘+๖๐๖-กม.๕๐+๗๓๐ ปริมาณงาน ๓๑,๘๙๓ ตร.ม. 12/10/2565 eb.ลป.2/5/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
54 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๘๘+๕๐๐-กม.๙๑+๒๘๐ ปริมาณงาน ๓๓,๓๖๐ ตร.ม. 12/10/2565 eb.ลป.2/4/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
55 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี๒๕๖๖รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒)แขวงทางหลวงลำปางที่๒จลำปาง๑แห่งทล๑๐๓๙ตอนดงสันเงิน-ขามแดงที่กม3+570ด้านซ้ายทางปริมาณงาน๑แห่ง 12/09/2565 ลป.2/2/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
56 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๖รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการระดับ๓-๖ขทลำปางที่๒จ.ลำปาง๑แห่งทล๑๐๓๙ตอนดงสันเงิน-ขามแดงที่กม.๓+๕๗๐ด้านซ้ายทางปริมาณงาน๑แห่ง 12/09/2565 ลป.2/1/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
57 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมเพิ่มความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๐๓๕ตอนควบคุม๐๑๐๓ตอนสันติสุข-วังเหนือระหว่างกม๙๕+๐๐๐-กม๑๐๐+๐๐๐เป็นช่วงๆตำบลวังใต้อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง 27/07/2565 ลป.2/28/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
58 จ้างก่อสร้างตามแผนงานฯ ปี๒๕๖๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ กิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทล.๑๑๕๗ ตอนควบคุม๐๑๐๐ตอนท่าล้อ-เมืองปานระหว่างกม.๑๕+๗๑๑-กม.๒๕+๘๐๐(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง 07/07/2565 ลป.2/27/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
59 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture & Craft กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๔๒+๑๖๐-กม.๕๗+๔๒๕ (เป็นช่วงๆ) อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเม 09/06/2565 ลป.2/26/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
60 จ้างก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๓๘+๒๑๘-กม.๔๕+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ สายทาง 25/03/2565 ลป.2/25/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 153 รายการ