title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างตามแผนงานฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๒๐ตอนควบคุม๐๒๐๐ตอนปากบอก-แม่เฮียวระหว่างกม.๓๕+๐๐๐-กม.๔๓+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง (๑๐๗ ต้น) 06/12/2565 ลป.2/19/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
32 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๓๓๕ตอนควบคุม๐๑๐๒ตอนหัวทุ่ง-แจ้ห่มระหว่างกม.๒๒+๖๐๐-กม.๒๖+๘๕๐ (เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน ๑ แห่ง ๑๒๘ ต้น 06/12/2565 ลป.2/20/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
33 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินรหัสงาน๑๒๑๐๐กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่างกม.๒๕+๐๖๐-กม.๒๙+๓๔๕ปริมาณงาน๑แห่ง 28/10/2565 ลป.2/18/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
34 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๘๐+๗๙๐-กม.๗๘๑+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/10/2565 eb.ลป.2/17/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
35 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๘๘+๕๐๐-กม.๙๑+๒๘๐ ปริมาณงาน ๓๓,๓๖๐ ตร.ม. 28/10/2565 ลป.2/15/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
36 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๘๐๔+๒๐๐-กม.๘๐๗+๕๐๐ (NB) ปริมาณงาน ๓๔,๑๖๗ ตร.ม. 28/10/2565 ลป.2/11/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
37 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๔๘+๖๐๖-กม.๕๐+๗๓๐ ปริมาณงาน ๓๑,๘๙๓ ตร.ม. 28/10/2565 ลป.2/13/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
38 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเดื่อ-หัวทุ่ง ระหว่าง กม.๐+๓๐๑-กม.๒+๙๖๕ ปริมาณงาน ๓๑,๙๖๘ ตร.ม. 28/10/2565 ลป.2/9/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
39 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้-บ้านเอื้อม ระหว่าง กม.๗+๖๙๕- กม.๑๑+๔๖๕ ปริมาณงาน ๓๓,๙๓๐ ตร.ม. 28/10/2565 ลป.2/14/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
40 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖รหัสงาน๓๓๓๐๐กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงทางหลวงหมายเลข๑๒๐ตอนปากบอก-แม่เฮียวระหว่างกม.๓๑+๐๐๐-กม.๕๕+๙๕๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๑,๒๗๒ม.) 27/10/2565 ลป.2/6/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
41 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมฯประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน๓๑๔๓๐งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร(ซ่อมไฟสัญญาณ)ทล.๑๐๓๙ตอนดงสันเงิน-ขามแดงระหว่างกม.๕+๒๐๐-กม.๕+๒๐๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/10/2565 ลป.2/3/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
42 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๒๐๐งานป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข๑๐๓๕ตอนสำเภาทอง-สันติสุขตอน๑ระหว่างกม.๓๐+๐๐๐-กม.๕๕+๒๙๑(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๔๑๓ตร.ม.) 27/10/2565 ลป.2/8/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
43 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๒๐งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข๑๐๓๕ตอนสำเภาทอง-สันติสุขตอน๒ระหว่างกม.๕๓+๕๕๐-กม.๕๓+๕๕๑ปริมาณงาณ๑แห่ง 27/10/2565 ลป.2/4/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
44 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑๑๕๔ตอนแก่งเสือเต้น-ดอนไชยระหว่างกม๕๖+๖๓๗-กม๕๗+๗๖๙(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๓๘ต้น) 27/10/2565 ลป.2/7/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
45 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖รหัสงาน๓๓๓๐๐กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงทางหลวงหมายเลข๑ตอนบ้านหวด-แม่การะหว่างกม.๘๑๑+๐๐๐-กม.๘๑๔+๗๗๗ (เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๑,๑๙๖ม.) 27/10/2565 ลป.2/5/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 153 รายการ