title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างตามแผนฯการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๕๑๐งานราวกันอันตรายทล.๑๑๕๗ตอนท่าล้อ-เมืองปานตอน๒ระหว่างกม.๕๐+๖๒๐-กม.๕๔+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑ แห่ง(๑,๒๖๘ ม.) 28/03/2567 eb.ลป.2/14/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
17 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๕๑๐งานราวกันอันตราย ทล.๑ตอน บ้านหวด-แม่กาตอน ๒ระหว่างกม.๘๐๘+๐๐๐-กม.๘๑๑+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๑,๓๔๘ ม.) 28/03/2567 eb.ลป.2/11/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
18 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๑๑+๓๕๐-กม.๗๑๓+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมา 28/03/2567 eb.ลป.2/8/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
19 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานฯ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน๓๑๒๑ งานป้ายข้างทาง ทล.๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน๓ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๕๕+๑๐๙(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง(๒๕๒.๘๗ตร.ม.) 28/03/2567 eb.ลป.2/9/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
20 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๓๐๐งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๕๒+๙๐๐-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๓,๑๓๖ ตร.ม) 27/03/2567 eb.ลป.2/5/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
21 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข๑๑๕๗ตอนท่าล้อ-เมืองปานระหว่างกม.๓๖+๐๐๐-กม.๓๘+๔๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (2.425กม) 27/03/2567 eb.ลป.2/1/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
22 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๔๖+๔๐๐-กม.๗๔๗+๔๖๖ (RT) ปริมาณงาน ๑๐,๕๖๓ ตร.ม 27/03/2567 eb.ลป.2/2/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
23 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๒๙+๓๔๕-กม.๓๑+๔๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๑๒๐ กม.) 27/03/2567 eb.ลป.2/6/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
24 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี๒๕๖๗รหัสงาน๒๕๓๐๐งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทางทางเท้าทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนนทางหลวงหมายเลข๑ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๕๒+๙๐๐-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๓,๑๓๖ ตร.ม ) 27/03/2567 eb.ลป.2/5/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
25 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๘๒+๓๒๕-กม.๗๘๖+๕๕๓ LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๐๕๐.๐๐ ตร.ม.) 27/03/2567 eb.ลป.2/3/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
26 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.+๑๘+๕๗๙ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๘๗๕ ตร.ม.) 27/03/2567 eb.ลป.2/4/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
27 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข๑๑๕๗ตอนควบคุม๐๑๐๐ตอนท่าล้อ-เมืองปานระหว่างกม๔+๐๐๐-๐๐๐-กม.๘+๕๐๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง๗๗ต้น 23/03/2566 ลป.2/24/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
28 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด บริเวณ กม.๗๓๘+๕๗๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/03/2566 ลป.2/23/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
29 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๖งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข๑๒๐ปากบอก-แม่เฮียวระหว่างกม๕๕+๕๕๐-กม๕๕+๖๕๐RT. 13/03/2566 ลป.2/22/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
30 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๘๐+๗๙๐-กม.๗๘๑+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/12/2565 ลป.2/21/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 153 รายการ