title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัส๓๑๓๐๐งานเครื่องหมายนำทางทล.๑๑๕๗ตอนท่าล้อ-เมืองปานกม๐+๐๐๐-กม๕๕+๑๐๙(เป็นช่วงๆ)และทล๑๓๒๙ตอนนาป้อใต้-บ้านเอื้อมกม๐+๐๐๐-กม๑๔+๔๙๑(เป็นช่วงๆ)๒แห่ง 11/11/2563 ลป.2/15/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
17 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทล.๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๒๓+๕๓๒-กม.๓๕+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง(๓๒๑.๓๐ ตร.ม) 11/11/2563 ลป.2/6/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
18 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑๓๒๙ตอนนาป้อใต้-บ้านเอื้อมระหว่างกม.๘+๐๐๐-กม.๑๑+๐๐๐(เป็นช่วง ๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง๖๒ต้น 11/11/2563 ลป.2/8/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
19 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๓+๐๐๐-กม.๓๔+๓๖๖ ปริมาณงาน ๑๖,๓๙๒ ตร.ม. 10/11/2563 ลป.2/29/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
20 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล.๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ที่ กม.๗๒๗+๓๓๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/11/2563 ลป.2/19/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
21 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๔๓+๐๐๐-กม.๗๔๕+๗๙๔ NB. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๙,๖๓๗ ตร.ม) 10/11/2563 ลป.2/33/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
22 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๒๐+๕๐๐-กม.๒๕+๑๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/11/2563 ลป.2/26/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
23 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๔๔+๐๐๐-กม.๗๔๕+๕๒๕ SB. ปริมาณงาน ๑๖,๐๑๒ ตร.ม. 10/11/2563 ลป.2/34/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
24 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๑๐๐+๗๘๔-กม.๑๐๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒๖,๕๙๒ ตร.ม. 10/11/2563 ลป.2/23/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
25 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๖+๘๖๖- กม.๙๘+๒๔๖ ปริมาณงาน ๑๖,๕๖๐ ตร.ม. 10/11/2563 ลป.2/30/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
26 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐-กม.๓๙+๙๓๐ ปริมาณงาน ๒๖,๙๕๖ ตร.ม. 09/11/2563 ลป.2/28/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
27 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๔๒+๑๘๒-กม.๔๓+๗๖๗ ปริมาณงาน ๑๔,๒๖๕ ตร.ม. 09/11/2563 ลป.2/32/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
28 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๔๐+๖๕๕-กม.๗๔๓+๐๐๐ NB. ปริมาณงาน ๒๗,๐๕๐ ตร.ม. 09/11/2563 ลป.2/27/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
29 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ระหว่าง กม.๕+๙๘๐-กม.๑๐+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒๐,๘๘๐ ตร.ม. 09/11/2563 ลป.2/21/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
30 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ระหว่าง กม.๐+๙๐๐-กม.๒+๒๐๐ ปริมาณงาน ๒๗,๓๙๙ ตร.ม. 09/11/2563 ลป.2/20/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 107 รายการ