title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 23/07/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 23/07/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 23/07/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 23/07/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 04/03/2562 62037035570 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 04/03/2562 62037036240 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 04/03/2562 62037036560 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
23 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 04/03/2562 62037036762 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 04/03/2562 62037034617 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 16 ถึง 24 จาก 24 รายการ