title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี๒๕๖๕ รหัสงาน๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น(ระดับ ๗-๘) ขท.ลป๒ ทล.๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ที่ กม.๓+๕๗๐ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/08/2565 ลป.2/2/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
17 งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม. ๕๖+๕๑๐-กม.๖๑+๖๒๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔๗ ต้น) 07/07/2564 ลป.2/37/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
18 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑ตอนสามัคคี-บ้านหวดตอน๔ระหว่าง กม.๗๒๒+๐๐๐-กม.๗๒๓+๑๕๕(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๖๖ต้น) 12/03/2564 ลป.2/12/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
19 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๐๓๕ตอนวังหม้อพัฒนา-สำเภาทองตอน๒กม.๑๕+๒๖๙-กม.๑๙+๒๒๐(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๐ต้น) 25/03/2564 ลป.2/13/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
20 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯ ปี ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัส ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๑๐๓+๐๗๕-กม.๑๐๕+๑๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/07/2564 ลป.2/25/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
21 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล.๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ที่ กม.๗๒๗+๓๓๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/05/2564 ลป.2/19/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
22 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๔๓+๐๐๐-กม.๗๔๕+๗๙๔ NB. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๙,๖๓๗ ตร.ม) 16/04/2564 ลป.2/33/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
23 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๔๔+๐๐๐-กม.๗๔๕+๕๒๕ SB. ปริมาณงาน ๑๖,๐๑๒ ตร.ม. 22/02/2564 ลป.2/34/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
24 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี๒๕๖๔รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒)แขวงฯลำปางที่๒จ.ลำปาง๑แห่งทล.๑๐๓๙ที่กม.๓+๕๗๐ซ้ายทาง(แขวงฯลำปางที่๒)ปริมาณงาน๑แห่ง 06/09/2564 ลป.2/3/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 16 ถึง 24 จาก 24 รายการ