title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะตรวจเยี่ยม
ลงวันที่ 22/01/2562

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.45 น. นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 2 พร้อมคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด รับการตรวจเยี่ยมจาก นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 1


'