title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ สวมใส่ผ้าไทยในทุกวันพุธและวันศุกร์ ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทางหลวงสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น
ลงวันที่ 08/01/2566

นายประเสริฐ อติภัทรากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวมใส่ผ้าไทยในทุกวันพุธและวันศุกร์ ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทางหลวงสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น


'