ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 23/12/2562 5,539,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 28/10/2562 7,795,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
93 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ web Conference 12/11/2562 231,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17/09/2562 82,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 30/10/2562 11,250,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสารอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 01/11/2562 43,357,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 05/09/2562 17,976.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า 03/09/2562 90,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/09/2562 15,564.22 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 08/10/2562 1,401,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 31/05/2562 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04/04/2562 73,821.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 03/04/2562 8,881.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2,3 กรมทางหลวง 01/02/2562 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 66 รายการ 01/02/2562 4,182,845.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 113 รายการ