ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
Office of Information Technology
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62070024862
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,401,840.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/07/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ