ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
Office of Information Technology
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62070010688
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 43,357,800.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 10/07/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ